Usuń azbest ze swojego gospodarstwa

usuwanie azbestu 1080x675Trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole w 2018 roku. To samo działanie Gmina realizowała już w 2016 i 2017 roku. W latach tych udało się uzyskać łącznie 71 251,14 zł wsparcia, z którego skorzystało 71 mieszkańców naszej Gminy - wyjaśnia wójt gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka.
Zachęcamy osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu zalegającego na posesji, o składanie wniosków o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami:
* Oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
* Pisemną zgodą na realizację prac w zakresie usuwania azbestu wyrażoną przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest,
* Pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu, w tym przekazania tych danych wykonawcy prac,
* Oświadczeniem o wywiązywaniu się z zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz Gminy,
* Oświadczeniem (wraz z kopią zgłoszenia potwierdzoną przez Wydział Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Legnicy) o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych związanych z demontażem pokrycia dachowego lub elewacji,          *  Wnioskiem o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowalnych nie wymagających pozwolenia na budowę składanego w Starostwie Powiatowym, 
* Oświadczeniem o prawie dysponowania nieruchomością składane wraz z w/w wnioskiem. 

     W oparciu o zebrane wstępne zgłoszenia od właścicieli nieruchomości gmina wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o udzielenie dotacji na ten cel. Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów, pozostałe 15% to koszt własny właścicieli nieruchomości. Zakres prac obejmuje: specjalistyczny demontaż płyt azbestowych, transport i odbiór wyrobów azbestowych na specjalne składowisko. 

UWAGA !! Z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie podpisanie przez właściciela nieruchomości umowy z Gminą Legnickie Pole w sprawie pokrycia pozostałej części kosztów.


     Projekt realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Legnickie Pole o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku gdy wniosek Gminy Legnickie Pole nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez WFOŚiGW we Wrocławiu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Legnickie Pole może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.
     Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. 352, 24.12.2013) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1048/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L. 352, 24.12.2013).

    Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. K. I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole do dnia 26.01.2018r. Wszelkie informacje w tej sprawie można uzyskać w pokoju nr 19 lub pod numerem tel. 76 858 28 22.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032r.

Pliki do pobrania:
- WNIOSEK
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
- Oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na realizację zadania
- Zgoda współwłaścicieli
- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie o zobowiązaniach publicznoprawnych
- Oświadczenie o dokonaniu zgłoszenia robót budowalnych
- Wniosek/zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
- Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością składane wraz z w/w wnioskiem.

Dokumenty jakie należy złożyć przy ubieganiu się o pomoc de minimis:
 * Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
 * Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 * Oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty 200 000 euro dofinansowania
 * Oświadczenie o nieprowadzeniu pełnej księgowości
 
Dokumenty jakie należy złozyć przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:
 *
Formularz informacji przedstawianych przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
 * Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie
 * Oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty 15 tys. euro dofinansowania
 *  Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

    Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość obowiązani są złożyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis i de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie obowiązani są dostarczyć kserokopie zaświadczeń o pomocy otrzymanej w roku bieżącym oraz dwóch poprzednich.