Nieodpłatna Pomoc Prawna

W dniach 31.07 i 07.08.2019r. w Legnickim Polu będą pełnione dyżury Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w godzinach od 1100 do 1500  Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 76 72-43-400, opcjonalnie: e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
           W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), zwanej dalej „ustawą”, będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pok. Nr 145 (Starostwo Powiatowe w Legnicy):
W punkcie na mocy podpisanej umowy z Powiatem Legnickim nieodpłatną pomoc prawną udziela:
  • radca prawny Sandra Hazner – w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.
Osoba ta jest zobowiązana do udzielania takiej pomocy osobiście, a przypadku braku takiej możliwości – do zapewnienia zastępstwa w świadczeniu takiej pomocy.

1.1. Planowane dni i godziny dyżurów:
  1. w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r., tj. łącznie przez okres 6 miesięcy dyżury będą pełnione przez radcę prawnego lub jego zastępcę;
  2. w każdy poniedziałek i wtorek miesiąca – dyżur będzie pełniony w godzinach: 800-1200, a w każdą środę, czwartek i piątek – dyżur będzie pełniony w godzinach: 1100-1500 ;
  3. w trakcie trwania 6-miesięcznego okresu, o którym mowa odpowiednio w pkt 1 i 2 będą odbywać się dyżury w każdej z gmin, co najmniej trzykrotnie;
  4. w dni ustawowo wolne od pracy dyżur nie będzie pełniony.
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Chojnowie, ul. Rynek 20, I piętro - pok. Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy)
W punkcie tym zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wykonują osoby uprawnione do udzielania takiej pomocy na podstawie umów o współpracy zawartych z organizacją pozarządową, tj. Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" z siedzibą przy ul. Batorego 8, 56-200 Góra.
2.1. Planowane dni i godziny dyżurów:
  1. Nieodpłatna Pomoc Prawna: w każdy poniedziałek i wtorek miesiąca – dyżur będzie pełniony w godzinach: 800-1230, w każdą środę i czwartek – dyżur będzie pełniony w godzinach: 1030-1500 ;
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie - w każdy piątek dyżur będzie pełniony w godzinach: 1100-1500
  1. w dni ustawowo wolne od pracy dyżur nie będzie pełniony.
3. Preferowana specjalizacja dyżurów (dziedziny prawa):
  1. Starostwo Powiatowe w Legnicy, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica – prawo rodzinne, cywilne, pracy;
  2. Miasto Chojnów – „Dom Schrama”, ul. Rynek 20, 59-225 Chojnów – prawo rodzinne, spadkowe;
  3. w przypadku pozostałych gmin – nie wskazano preferowanej specjalizacji dyżurów.
4. Informacja o możliwości organizowania wizyt dla mieszkańców o różnych potrzebach.
1.      Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
2.      Osobom, o których mowa w punkcie 4.1. może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
3.      Osoby, o których mowa w punkcie 4.1., które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu