Organizacje pozarządowe

Działaj lokalnie

Oindeks.pngśrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina ogłasza nabór wniosków o dotację w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego XI Edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2019 roku! Wnioski można składać od 15 kwietnia do 27 maja 2019 r., do godziny 23:59.

Czytaj więcej: Działaj lokalnie

"WzMOCnij swoje otoczenie"

Zapraszamy wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców gminy i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej.

Czytaj więcej: "WzMOCnij swoje otoczenie"

KONSULTACJE NT. FUNDUSZY UNIJNYCH

BEZPŁATNE KONSULTACJE NT. FUNDUSZY UNIJNYCH
MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY W LEGNICKIM POLU
28 MARCA 2019 R. URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE OD 10.00 DO 12.30


Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w Legnickim Polu Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji nt. aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym zasad i procedur ubiegania się o dotacje. W trakcie konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in. czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do unijnego wsparcia. Aktualny zakres projektów unijnych to m.in. środki na rozpoczynanie lub rozwój własnej działalności gospodarczej, szkolenia. Zainteresowani dowiedzą się do jakich instytucji należy się zgłaszać w przypadku ubiegania się o środki. 

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował dnia 28 marca 2019 r. (czwartek)
w
Urzędzie Gminy Legnickie Pole (ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1 ), w godz. 10.00 - 12.30.Konsultacje są bezpłatne.

Zapraszamy do udziału!

Harmonogram konkursów

W załączeniu przedstawiamy harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: MARZEC 2019

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 409/VI/1926 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.


Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35
siedziba Wydziału
ul. Walońska  3-5  VII p. , pok. nr 701 a
50-413 Wrocław
 


http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-dotyczacych-utworzenia-i-pro/

Informacja dla NGO

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej zwracam się z gorącą prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat możliwości składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na wakacje 2019r.
Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r.
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacykjest właściwie wypełniony formularz wniosku.
Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/ 

Czytaj więcej: Informacja dla NGO

Dotacje na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć

24b36abb
Uprzejmie informujemy o startującym w najbliższy piątek (1 marca 2019 roku) Dolnośląskim Funduszu Małych Inicjatyw. Program skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Młodym ngo zostaną przekazane minimum 21 mikrodotacje do 5000 zł na działania skierowane do społeczności lokalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE:
Nazwa

Cele programu: wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.
Jakie działania są finansowane: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego)
Daty naborów w 2019 i okres realizacji działań: 1.03.2019-16.03.2019 / realizacja: 23.04-23.07.2018
Wysokość dotacji: mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł
Dla kogo: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z województwa dolnośląskiego.
Więcej informacji na stronie www.maleinicjatywy.pl

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe działające na terenie gminy Legnickie Pole, do zapoznania się  z programem i składania wniosków.

Czytaj więcej: Dotacje na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć